Pomiń aktualności

Aktualności

Zmiany w umowach zlecenia od 01.01.2017 roku - cd.
Administrator dp-pp.pl w dniu poniedziałek, 20 luty 2017, 18:53 napisał(a)

Archiwizacja dokumentacji

Ponieważ zleceniodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzenia zleceniobiorcy przez okres trzech lat od dnia, w którym wynagrodzenie to stało się wymagalne, warto, aby zleceniodawca wybrał najbardziej dogodną do archiwizacji formę przekazywanej przez zleceniobiorcę informacji o ilości przepracowanych godzin.

Przykład

Zleceniobiorca w umowie ma określony termin wypłaty na dzień 04 sierpnia 2017 r. i w tym dniu wynagrodzenie zostało wypłacone. Zleceniodawca jest do przechowywania dokumentacji do dnia 04 sierpnia 2020 r.

Jeżeli kilku zleceniobiorców przyjmuje zlecenie wspólnie, potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób.

Ważne!

Zgodnie z art. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej może zostać podwyższona dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego w przypadku, gdy prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105%. Wówczas podwyższenie to następuje w terminachod dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.

Natomiast, jeżeli wskaźnik wynosi mniej niż 105% – został ustalony jeden termin: od dnia 1 stycznia.

Zgodnie z wyjaśnieniami MRPiPS na stronie www.mpips.gov.pl:

„Poziom minimalnej stawki godzinowej jest skorelowany z wysokością ustalanego corocznie minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. minimalna stawka godzinowa będzie wzrastała w stopniu równym wzrostowi minimalnego wynagrodzenia ustalanego dla pracowników).

Od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2000 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie – zgodnie z przepisami ustawy - 13 zł za godzinę. W latach kolejnych, wysokość tej stawki uzależniona będzie również od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.”

Wysokość minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej będzie corocznie waloryzowana a jej wysokość będzie ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

 

Sankcje za niezgodne z prawem naliczanie wynagrodzenia dla zleceniobiorcy

Na mocy art. 8 e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przedsiębiorca, osoba działająca w jego imieniu oraz osoba działająca w imieniu innej jednostki organizacyjnej, wypłacający przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej podlegają karze grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł.

 

Nowe uprawnienia kontrolne PIP w zakresie umów zlecenia

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt. 15a ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy zadania kontrolne tego organu zostały rozszerzone o kontrolę wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Dodatkowo właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 
Zmiany w umowach zlecenia od 01.01.2017 roku - cd.
Administrator dp-pp.pl w dniu wtorek, 14 luty 2017, 10:20 napisał(a)

Gwarancja minimalnej stawki godzinowej

Minimalna stawka godzinowa została objęta szczególną ochroną, co oznacza, że:

  1. minimalna stawka godzinowa nie może wynosić mniej niż 13 zł na godzinę brutto,
  2. w przypadku umów zawartych na okres przekraczający jeden miesiąc wypłata wynagrodzenia powinna być dokonana raz w miesiącu,
  3. wynagrodzenie w wysokości 13 zł za godzinę powinno zostać wypłacone w formie pieniężnej,
  4. zleceniobiorca nie może zrzec się prawa wynagrodzenia w wysokości równiej minimalnej stawce godzinowej ani przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę.

Oznacza to, że z wyjątkiem sytuacji, gdzie zostało wyłączone zastosowanie minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorca nie może otrzymać niższej stawki za 1 godzinę realizacji zlecenia lub świadczenia usług niż 13 zł brutto, wypłacone w formie pieniężnej.

 

Przykład

Umowa zlecenia zawarta w 2016 roku na okres od 01 lipca 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. zawierała uzgodnienia stron, na mocy których zleceniobiorca miał otrzymać wynagrodzenie po wykonaniu zlecenia (zgodnie z art. 744 K.c.). W związku z wprowadzeniem nowych zasad wypłaty wynagrodzeń dla zleceniobiorców strony zawarły porozumienia podpisując aneks do umowy, na mocy którego zleceniobiorca będzie otrzymywał co miesiąc wynagrodzenie wynikające w przemnożenia liczby godzin realizacji zlecenia oraz minimalnej stawki godzinowej, natomiast po zakończeniu zlecenia zleceniobiorca otrzyma pozostałą kwotę wynikającą z podpisanej umowy zlecenia.

W przypadku ustalenia w umowie zlecenia lub umowie o świadczenie usług, wynagrodzenia nie zapewniającego zleceniobiorcy otrzymania, za każdą godzinę pracy, wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie i świadczącemu usługi przysługiwać wyrównanie wynagrodzenia do wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Jeżeli zlecenie przyjmuje kilka osób lub kilka osób zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, gwarancją minimalnej stawki godzinowej, objęta będzie każda z tych osób.

W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż miesiąc, wprowadzony zostaje obowiązek comiesięcznej wypłaty wynagrodzenia. W ustawie brak jest jednak szczegółowych ustaleń, czy wypłata powinna nastąpić na koniec miesiąca, którego dotyczy zrealizowane zlecenie czy może nastąpić w miesiącu następnym.

W myśl zasad ochrony wynagrodzenia przyjmujący zlecenie nie będzie mógł zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości równej minimalnej stawce godzinowej ani przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę. Jednak należy zaznaczyć, że przekazanie oświadczenia uprawniającego zleceniodawcę do wpłaty comiesięcznego wynagrodzenia zleceniobiorcy na wskazany rachunek bankowy innej osoby nie jest zrzeczeniem się ani przeniesieniem praw do wynagrodzenia na inna osobę.

 

Potwierdzanie liczby przepracowanych godzin

W celu wyliczenia wynagrodzenia za dany miesiąc zleceniodawca powinien znać liczbę przepracowanych przez zleceniobiorcę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usługi. W związku z tym ustawodawca nałożył na przyjmującego zlecenie obowiązek przekazania ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu. Wyjątek stanowią pracownicy tymczasowi dla których ewidencję przepracowanych godzin zlecenia prowadzi pracodawca użytkownik.

Ustawa jednak nie określa wzoru dokumentu potwierdzającego liczbę godzin przepracowanych w ramach zlecenia ani terminu do jakiego zleceniobiorca powinien go przekazać.

Dokumentację, o której mowa powyżej, zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, stanowią: „umowa lub potwierdzenie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, rachunki, faktury, informacje lub sprawozdanie przedstawione przez zleceniobiorcę, a także ewidencja prowadzona przez zleceniodawcę, gdy taka forma została określona przez strony umowy.”

Zgodnie z ustawą informacja o ilości przepracowanych godzin powinna zostać dostarczona zleceniodawcy w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej.

W związku z tym warto, aby strony w umowie zawarły zapis zobowiązujący przyjmującego zlecenie do przekazywania informacji o ilości przepracowanych godzin w formie wybranej przez zleceniodawcę. Może być to pisemne oświadczenie zleceniobiorcy skierowane do zleceniodawcy, w którym wskaże ogólną liczbę zrealizowanych godzin w danym miesiącu lub  wykaz godzin zrealizowanych w każdym dniu miesiąca, z podziałem na konkretne przedziały czasowe. Informacja powinna zostać przekazana zleceniodawcy w ustalonym przez strony terminie, a jeżeli strony takiego terminu nie ustaliły zleceniobiorca jest zobowiązany przekazać zleceniodawcy taki dokument przed terminem wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc. W przypadku, gdy strony zlecenia umówiły się, że zleceniobiorca będzie przekazywał co miesiąc sprawozdanie z postępu prac przyjętego zlecenia, to po uzupełnieniu sprawozdania o liczbę przepracowanych godzin w konkretnym miesiącu realizacji zlecenia, stanie się ono wymaganym przez ustawę dokumentem.  Wymogi ustawy  spełnia również rachunek lub faktura, na której znajdzie się liczba przepracowanych godzin za dany miesiąc realizacji zlecenia.

Kolejną formą dopuszczalną dla przekazania informacji o ilości przepracowanych godzin jest nowa forma przekazywania informacji: forma dokumentowa. Została ona wprowadzona od dnia 08 września 2016 r. art. 772 i 773 Kodeksu cywilnego. Wystarczy, że dana osoba złoży oświadczenie woli w formie dokumentowej, którym jest nośnik informacji (np. sms, email, fax) umożliwiający zapoznanie się z jej treścią oraz ustalenie osoby składającej oświadczenie.

 

Przykład

Zleceniobiorca podczas podpisywania umowy zlecenia podał do kontaktu z nim swój numer telefonu komórkowego. Jeżeli po zakończeniu miesiąca prześle zleceniodawcy smsem ilość przepracowanych godzin będzie to oznaczało, że zachował wymaganą formę czynności prawnej, czyli formę dokumentową.

Dopuszczalną forma przekazania informacji o ilości godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę w danym miesiącu jest również forma elektroniczna. W związku z tym jeżeli zleceniobiorca przekazał zleceniodawcy swój adres email to może za jego pośrednictwem dokumentować ilość godzin realizacji przyjętego zlecenia.

Jeżeli umowa zlecenia nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej zleceniodawca potwierdza zleceniobiorcy, przed rozpoczęciem realizacji przyjętego zlecenia, w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

cd. nastąpi

 
Zmiany w umowach zlecenia od 01.01.2017 roku
Administrator dp-pp.pl w dniu poniedziałek, 30 styczeń 2017, 20:34 napisał(a)

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej z tytułu umów zlecenia

Na mocy art. 2 ust. 3a, 3b i 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę minimalna stawka wyniesie w 2017 roku 13 zł za godzinę.

Nowa minimalna stawka godzinowe obowiązuje od początku 2017 roku w stosunku do umów zleceń i umów o świadczenie usług zawartych od 01 stycznia 2017 roku, jak i trwających w tym dniu. Oznacza to, że jeżeli umowa została zawarta przed dniem 01 stycznia 2017 roku to od początku 2017 roku będzie wobec niej obowiązywała również stawka 13 zł za każdą przepracowana godzinę. W związku z tym zleceniodawcy są zobowiązani do zmiany treści umów w zakresie wysokości wynagrodzenia i dostosowanie do przepisów znowelizowanej ustawy.

Nowych przepisów nie stosuje się do umów o dzieło oraz agencyjnych.

 

Osoby wobec których stosujemy minimalną stawkę godzinową

Przepisy o minimalnej stawce godzinowej będą miały zastosowanie wobec osoby przyjmującej zlecenie lub świadczącej usługi (zwanych dalej umownie zleceniobiorcami), czyli:

1. samozatrudnionego ( osoby niezatrudniającej pracowników ani niezawierającej umów ze zleceniobiorcami) wykonującego działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

2. osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej (tzw. przysłowiowego „Kowalskiego”),

- która wykonuje pracę lub świadczy usługi w ramach umowy zlecenia, na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej.

Oznacza to, że ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dotyczy Polaków i cudzoziemców, jeżeli są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub samozatrudnionych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie RP lub poza obszarem UE i EOG.

 

Wyłączenia ze stosowania minimalnej stawki godzinowej

Natomiast, jeżeli samozatrudniony wykonujący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie obszaru Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przyjmie zlecenie lub świadczenie usług, nie będzie podlegał pod minimalną stawkę godzinową.

Spod stosowania minimalnej stawki godzinowej wyłączone są również umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, w których zleceniobiorca samodzielnie decyduje o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usługi i przysługuje mu z tego tytułu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Warunkiem zastosowania wyłączenia jest spełnienie wszystkich trzech warunków łącznie.

Oznacza to, że jeżeli zleceniobiorca będzie miał ustalone ze zleceniobiorcą konkretne punkty, w których ma realizować umowę, wówczas nie można zastosować minimalnej stawki godzinowej. Podobnie, jeżeli zleceniobiorca będzie miał określony czas, w którym będzie zobowiązany do zapewnienie obsługi klientom, np. w godz. 10:00 – 12:00 każdego dnia lub gdy w umowie zlecenia zostanie określona, obok wynagrodzenia prowizyjnego, stała stawka miesięczna, np. w wysokości 1.000 zł, to w takim wypadku zleceniobiorca będzie podlegał pod minimalną stawkę godzinową.

Zgodnie z art. 8d ustawa zakłada również inne wyłączenia spod stosowania minimalnej stawki godzinowej, tj.:

1. umowy dotyczące usług opiekuńczych i bytowych, realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy,

2. umowy zawierane w związku z koniecznością zapewnienia opieki dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej:

  • o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
  • o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,
  • o prowadzenie rodzinnego domu dziecka,
  • o pełnienie funkcji rodziny pomocowej,
  • o pełnienie funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
  • o pełnienie funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora,

– jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba,

3. umowy dotyczące usług polegających na sprawowaniu opieki nad osobami podczas wypoczynków lub wycieczek - jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki, usługi te są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba,

4. umów dotyczących usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, z wyjątkiem przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach świadczących całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.

Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny poczynając od godziny, w której następuje rozpoczęcie świadczenia usług.

 

Przykład 1

Firma  A zawarła umowy o świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych. W takim przypadku należy ustalić minimalną stawkę, gdyż osoby będą świadczyły usługi w miejscu wyznaczonym przez firmę A.

Przykład 2

Firma A zawarła umowy o świadczenie usług z grafikami i programistami, w ramach których ma zostać stworzony zintegrowany system informatyczny dla firmy A. Graficy i programiści będą świadczyć usługi w swoich domach lub innych miejscach dogodnych dla nich, w czasie, który sami sobie wyznaczą. Za wykonane zlecenie otrzymają wynagrodzenie prowizyjne (prowizja od wartości zintegrowanego systemu informatycznego).  W związku z tym brak jest obowiązku ustalenia minimalnej stawki godzinowej.

Przykład 3

Firma A zleciła w ramach umowy zlecenia wykonanie usług murarzowi. Ponieważ zlecenie musi zostać wykonane w konkretnym miejscu, więc należy ustalić minimalną stawkę godzinową dla takiego zlecenia.

 

cd. nastąpi

 

Pomiń Kalendarz

Kalendarz

Pn. Wt. Śr. Cz. Pi. So. Ni.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 Dziś środa, 22 luty 22 23 24 25 26
27 28